Informasjon om Koronavirus i Snåsa kommune

Klikk på knappen for mer informasjon     Koronavijruse

  • Koronatelefon - mobilnr.   47703861 (Hverdager kl 08.30 - 11.00 og kl 12.15 – 15.00)
    Finn link til elektronisk timebestilling

  • Telefon vedr. vaksinering: 91853087, gjelder kun informasjon, ikke timebestilling pr. i dag. 

  • Teststasjon Steinkjer:        47790683

Aktuelt

AtB - Nye rutetider fra 7. august 2021

Fra 7. august er det Vy Buss, TrønderTaxi og Taxi Midt-Norge som skal kjøre buss og fleksibel transport i Trøndelag.  Her får du vite mer om tilbudet. 

Ny tabell for linje 7327 med oppstart  mandag 15.11.21.

 

Ny avgangstid fra Agle Øst vil være kl. 08.05. 

Snåsa kommune anbefaler at alle som har vært på landbruksmessa på Lillestrøm i helgen tester seg for korona med PCR test på Steinkjer teststasjon så snart som mulig. Snåsa kommune har fått meldt nye koronatilfeller etter dette arrangementet.

Snåsa kommune har fått en vannlekkasje ved omsorgsboligene ved Hovtunet. Det er 7 beboere som er evakuert og samtlige beboere er nå flyttet til Snåsa helsehus, avdeling omsorgsbolig. Pårørende er varslet om hendelsen og samtlige beboere er ivaretatt. Skadebegrensende arbeid på bygningen er iverksatt og vil pågå utover kvelden.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart om planarbeid for Belbu Massetak Snåsa kommune.  Reguleringsplanen berører
gårds/bruksnummer 38/1 og 38/2. Mindre justeringer av plangrense underveis i planprosessen må påregnes.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Det varsles herved om at overnevnte område ved Strindmoen i Snåsa kommune planlegges
regulert med sikte på uttak av og produksjon av stein i forskjellige fraksjoner for salg,
herunder produksjon av varer med knust fjell som råvare.

 

Med bakgrunn i Formannskapets vedtak den 16.11.21 jfr sak nr. 38/21, legges forslag til budsjett og gebyrregulativ ut på høring.

Høringsfristen er satt til 01.12.2021. Endelig behandling av budsjett og økonomiplan skjer i formannskapets møte den 07.12.21 og med endelig vedtak i kommunestyremøte 16.12.21

Forslaget til budsjett og gebyrregulativ ligger ute digitalt på kommunes hjemmeside, og tilsvarende papirversjon legges også ut i kommunens servicetorg

Til toppen